چگونه می توانیم اعضای دختر گروه سنی "ج" مجتمع را به فعالیت های گروهی علاقه مند سازیم ؟

نویسنده : فرانک فروزانفر مربی امور فرهنگی استان البرز و میترا فرهادیان ، مربی مسئول امور فرهنگی استان البرز ، ناظر طرح: مهری فلاح کارشناس مسئول فرهنگی هنری و ادبی استان البرز
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

چکیده
تحقیق حاضر در سال93-92 برای دختران گروه سنی "ج" و در مرکز مجتمع آفرینش های فرهنگی هنری کرج با فراوانی15 نفر انجام شده است.
مساله مورد نظر علاقه مند نبودن اعضای دختر گروه سنی "ج" به انجام کارهای گروهی و نیمه تمام رها شدن این گونه فعالیت ها بوده و هدف از انجام این تحقیق ترغیب اعضای دختر گروه سنی"ج" به انجام فعالیت های گروهی بوده است.
بر این اساس پژوهشگران با استفاده از منابع گوناگون تحقیق مانند: کارشناسان، همکاران، اعضای گروه سنی"ج" کتاب ها، اقدام پژوهی های انجام شده، جهت شناسایی عوامل مؤثر در بروز مسأله و یافتن راه حل های پیشنهادی به تجزیه و تحلیل آنها پرداختند. سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حل های پیشنهادی مبادرت ورزیده و آن گاه پس از اعتبار بخشی به راه حل ها، به اجرای راه حل های انتخابی اقدام نمودند که عبارت بودند از:
- استفاده از فعالیت های مورد علاقه کودکان
- اجرای کاردستی و بازی های گروهی
- معرفی کتاب ارزش های زندگی برای ارائه شیوه های جدید و جذاب در بازی
- اجرای بحث آزاد، نمایش خلاق، قصه گویی در راستای هدف موردنظر
نتایج بدست آمده از اجرای راه حل های فوق نشان داد، استفاده از فعالیت های مورد علاقه اعضا مانند بازی و کاردستی با روش های متنوع و جذاب، آموزش اصول کارگروهی و وجود مربی هدایتگر، در ترغیب آنان به فعالیت های گروهی بسیار مؤثر بوده است.
واژه های کلیدی: کارگروهی، اعضای گروه سنی "ج"، بازی، کاردستی
پژوهشگران: فرانک فروزانفر، میترا فرهادیان(93-92)
موضوع: چگونه می توانیم اعضای دختر گروه سنی "ج" مجتمع را به فعالیت های گروهی علاقه مند سازیم ؟
شهرستان: کرج

مشخصات مقاله
موضوع : چگونه می توانیم اعضای دختر گروه سنی "ج" مجتمع را به فعالیت های گروهی علاقه مند سازیم ؟