چگونه می توانم با استفاده از طرح امانت دهی عروسک های دارا و سارا به افزایش حضور مستمر و میزان مطالعه ی اعضای کودک دختر مرکز شماره ۵ زاهدان کمک کنم ؟

نویسنده : مهری فلاح ، کارشناس مسئول فرهنگی هنری و ادبی استان البرز
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

با توجه به اجراي طرح امانت دهي عروسك هاي ملي دارا و سارا در استان كه در سال 1389 به دستور مدير عامل محترم جناب آقاي رضايي اجرا شد برآن شدم تا از اين طرح براي افزايش حضورمستمر، ميزان مطالعه اعضا استفاده كنم. لذا لازم بود جهت تحقق اهدف مورد نظر از بين مراكز جامعه ي آماري و از بين فعاليت ها نيز فعاليتي را انتخاب كنم در نتيجهاين طرح در يكي از مراكز كانون بر روي تعداد22 نفر از اعضاي دختر كودك مركز شماره 5 زاهدان در قالب 11 جلسه كارگاه كاردستي با هدف جذابيت بخشي به فعاليت كاردستي و به منظورافزايش ميزان مطالعه ي اعضا انجام گرفت. انتخاب 22 نفر گروه مورد مطالعه از طريق بررسي ليستهاي حضور اعضا در كارگاه ها و نرم افزار كتابداري بود. و با توجه به اين كه دختران كودك به لحاظ فطري گرايش خاصي به عروسك نشان مي دهند براي رسيدن به نتايج بهتر اين گروه سني و اين جنسيت انتخاب شد.
ابزار گرد آوري داده ها، مشاهده، مصاحبه و نرم افزار كتابداري كانون كه جهت بررسي برخي آمار مورد نياز بود.
اين طرح ضمن اين كه تعداد 22 نفر از اعضاي مركز، كه دليل عدم حضور شان در مركز را نبودن تنوع و جذابيت كافي در برنامه هاي كانون عنوان كرده بودند،دوباره به سمت فعاليت ها جذب كرد ، باعث شد اين اعضا تعداد 254 كتاب را در مدت يكماهه ي اجراي طرح به امانت ببرند كه در مقايسه با سال قبلشان 210 جلد كتاب بيشتر شده بود همچنين موجب شد تعداد ديگري از اعضا نيز تقاضاي ورود به كارگاه كاردستي را داشته باشند.

مشخصات مقاله
موضوع : چگونه می توانم با استفاده از طرح امانت دهی عروسک های دارا و سارا به افزایش حضور مستمر و میزان مطالعه ی اعضای کودک دختر مرکز شماره ۵ زاهدان کمک کنم ؟