بررسی اثر بخشی قصه گویی بر خلاقیت در کودکان دختر پیش دبستانی شهر یاسوج

نویسنده : زینب الهی نژاد
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

یکی از مهمترین موضوعات در تربیت کودک خلاقیت اوست و قصه گویی به عنوان ابزاری جهت انتقال پیام های اخلاقی و رفتاری در جوامع گوناگون محسوب می گردد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه گویی برخلاقیت در کودکان دختر پیش دبستانی شهر یاسوج در سال تحصیلی 95-94 انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات جهت پیش آزمون پرسشنامه 145 سوالی خلاقیت (cree) و پرسشنامه ی سنجش خلاقیت تورنس می باشد. جامعه مورد مطالعه 206 دانش آموز و حجم نمونه که به طور هدفمند انتخاب شد30 دانش آموز خلاق بودند که در 2 گروه آزمایش 15 نفری قرار گرفتند . برای هر گروه روش مداخله در 12 جلسه هفته ای 2 جلسه و هر جلسه به مدت 45 الی 30 دقیقه صورت گرفت و پس از 50 روز پس از آزمون جهت بررسی نتایج به عمل آمد، داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد و از تحلیل کواریانس و آمار توصیفی نیز استفاده شده است . نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفته یعنی قصه گویی بر خلاقیت کودکان موثر است. بنابراین بر اساس نتایج حاصله میتوان گفت آموزش مهارت های زندگی به روش قصه گویی اثرات مثبت و مفیدی بر افزایش خلاقیت کودکان دارد و می تواند به عنوان یک روش مناسب برای افزایش خلاقیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات مقاله
موضوع : اثر بخشی قصه گویی بر خلاقیت در کودکان دختر پیش دبستانی شهر یاسوج
سال انتشار : ۱٣٩۴