پیمان نامه حقوق کودک

گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

پیمان نامه حقوق کودک
(به انضمام دو پروتکل اختیاری)

تهیه کننده : صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف ) در ایران

مشخصات مقاله
موضوع : اهمیت جایگاه و نقش کودکان
سال انتشار : ۱٣۶٨