اثربخشی آموزش شعرنویسی و داستان نویسی بر خلاقیت دختران نوجوان عضو آفرینش های ادبی در سال٩۴

نویسنده : محبوبه شواکندی - مربی ادبی مرکز فرهنگی هنری شماره دو بیرجند
برگزیده : true
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

با توجه به اهمیت نوجوانی و نقش خلاقیت در این دوران، از آنجا که نویسندگی شعر و داستان به عنوان یک هنر نقش مهمی در رشد خلاقیت فرد دارد، می‌توان از آموزش شعرنویسی داستان‌نویسی در این راستا کمک گرفت . هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شعرنویسی و داستان‌نویسی بر خلاقیت نوجوانان16-12سال عضو مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیمه آزمایشی است و نمونه¬گیری به صورت تصادفی انجام گرفته است. در ابتدا از بین 120نفر عضو مرکز آفرینش-های ادبی، تعداد 36 نوجوان به صورت تصادفی انتخاب شده و از این تعداد، 12 نفر به طور تصادفی، به عنوان گروه گواه و 24 نفر دیگر به دو گروه 12 نفری تقسیم و در کارگاه‌های آموزش شعرنویسی و داستان¬نویسی جای گرفتند. از تمامی شرکت‌کنندگان در سه گروه(شعر، داستان و گواه) پیش‌آزمون خلاقیت به عمل آمد و پس از اتمام جلسات آموزش نیز افراد به سوالات پس آزمون پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در سطح معناداری 05/0 شعرنویسی و داستان نویسی بر خلاقیت نوجوانان16-12 سال تأثیر معناداری دارد. آموزش شعرنویسی و داستان نویسی از روش های موثر در افزایش خلاقیت نوجوانان16-12سال می باشد.

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩۶