نقش رنگ در معماری داخلی کتابخانه های کودکان و نوجوانان

دسته : هنر
نویسنده : بی با رهسپار
برگزیده : true
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٧ سال

این اثر یک نمونه موردی کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز شماره 5 زاهدان است.

مشخصات مقاله
موضوع : نقش و اهمیت رنگ در معماری داخلی کتابخانه ی کودک چیست و چه میزان اهمیت دارد.

سال انتشار : ۱٣٩۶